Digital hjemmeoppfølging i Innlandet

F.v Tom Bakken, Marit Dammen, Peder Stokke, Kristil Håland og Tor Sætrang

21. november samlet kommunene i Nord-Gudbrandsdal, Sør-Østerdalen og Valdres seg sammen med mange gode samarbeidspartnere i Verksted for integrerte helsetjenester for oppstart av prosjektet Digital hjemmeoppfølging Innlandet (DHO). Helseinn er en av partnerne i prosjektet, og vi er glade for å kunne legge til rette for et tverrsektorielt samarbeid som består av atten kommuner, fastleger, Sykehuset Innlandet og USHT/Kompetansebroen.

DHO-prosjektet springer ut fra tilskuddsordningen Digital hjemmeoppfølging i Helsedirektoratet, som vil stimulere til spredning av digital hjemmeoppfølging for kronisk syke. Tilskuddsordningen skal bidra til mer helhetlige og sammenhengende tjenester som underbygger økt mestring og selvstendighet for brukeren. 

I Innlandet er det Vågå som er vertskommune for prosjektet, i samarbeid med Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal, kommunene i Sør-Østerdal og Valdresregionen. Målgruppen er personer med kols, hjerte-karsykdommer, mild/moderat demens og psykisk syke i de tre regionene. Disse gruppene har ofte også flere diagnoser og sammensatte behov, som krever oppfølging fra sykehus, fastlege og kommunehelsetjeneste. Dette krever samhandling over tid, slik at vi kan skape  helhetlige pasientforløp der pasienten tar aktiv del i egen oppfølging.

Terje Alnes (Sel kommune) og Iselin Vistekleiven (IPR Nord-Gudbrandsdal)

Målet med prosjektet i Innlandet er å innføre digital hjemmeoppfølging som varig og integrert del av tilbudet for pasienter i målgruppen innen 2024. Det skal også etableres en samhandlingsmodell mellom kommune, sykehus og fastlege og de interkommunale legevaktene basert på bruker- og pasientmedvirkning der DHO er integrert for pasienter i målgruppa.

Siw Helene Myhrer og Marius Tyssvang fra DHO Helsedirektoratet

Under oppstartsseminaret i Verksted for integrerte helsetjenester samlet vi over 60 deltakere fra prosjektet, sammen med representanter fra Helsedirektoratet og en rekke leverandører innen digital hjemmeoppfølging. Deltakerne fikk derfor god tid til å bli kjent med ulik teknologi og diskutere mulighetsrommet i prosjektet. SmartSam fra Valdresregionen sto for planlegging og rigging av arrangementet, og stilte til og med hjemmebakte kaker. Dette lover godt for fremtidig samarbeid på tvers i Innlandet!