Digital samhandling ved hjelp av videokommunikasjon i helsevesenet

Klara er 92 år, hun bor hjemme i sin egen bolig i Søndre Land kommune, og med kronisk leggsår må hun jevnlig på kontroll hos kirurgisk poliklinikk på sykehuset i Gjøvik. Hun er dårlig til beins, og gruer seg ofte til reisen. Helst skulle Klara ønske at hun ikke hadde trengt å reise så ofte til Gjøvik. Hvordan kan vi møte Klaras behov?

Samhandlingsreformen fra 2009 la føringer om at flere oppgaver skulle flyttes ut av sykehusene, og over til kommunehelsetjenesten. Med etableringen av Helsefellesskap gjør dette seg stadig like aktuelt. For å møte morgendagens behov er både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten avhengig av å finne nye, mer effektive måter å jobbe på sammen. Til det beste for både pasienter og ansatte.

Digital samhandling ved hjelp av videokommunikasjon er en ny måte å jobbe på. I et pågående prosjekt i samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Søndre Land kommune, Nordre Land kommune og Gran kommune tester vi nå hvordan videokommunikasjon kan benyttes i forbindelse med sårbehandling.

Det er mange faktorer som påvirker kroniske og kompliserte sårs evne til å hele seg, men felles for mange pasienter er at de vil ha behov for både akutte og langvarige helsetjenester, i sykehus, i kommunale institusjoner og i hjemmet. Hyppige kontroller er avgjørende, men også ressurskrevende og kan være en påkjenning for pasienten. Vi spør oss derfor, kan konsultasjoner som i utgangspunktet er tiltenkt gjennomført på sykehuset foregå hjemme hos pasienten med hjemmetjenesten til stede?

Marit Dammen fra Sykehuset Innlandet er prosjektleder, og hun forteller om bakgrunnen for prosjektet.

«Vi fikk tildelt midler til prosjektet gjennom overordnet samarbeidsutvalg (OSU) til å jobbe med næroppfølging i hjemmet og digital hjemmebehandling. Med utgangspunkt i ny Nasjonal helse- og sykehusplan og etablering av helsefellesskap valgte vi å ta tak i eldre, skrøpelige som mottar tjenester fra både sykehus og kommune. Videre falt valget på pasienter med kompliserte sår».

Marit Dammen (Sykehuset Innlandet), prosjektleder

 

Søndre Land kommune var en av kommunene som tidlig koblet seg på gjennom åpningen av Verksted for integrerte helsetjenester på Gjøvik, og ønsket å være med i prosjektet.

«Vi så på dette prosjektet som en gylden anledning for å øke samhandlingen og effektiviseringen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet henger også godt sammen med kommunens planer hvor målet er å effektivisere og digitalisere tjenester, og muliggjøre at flere skal kunne motta helsehjelp i eget hjem. Vi ser også dette som en stor mulighet for læring og kunnskapsoverføring internt, og vi vil videre se på hvordan vi kan samhandle med andre deler av både spesialisthelsetjenesten og fastlege»

Teknologien som brukes er en løsning fra Jodapro AS som Sykehuset Innlandet utviklet i samarbeid med Jodapro i prosjektet «Digital samhandling i pasientforløp». Peder Stokke er innovasjonsrådgiver i Sykehuset Innlandet og forteller om løsningen.

«Løsningen består av et hodebåret videokamera, som gjør det mulig å benytte blant annet Norsk Helsenetts videoløsning. Løsninga er talestyrt og er utvikla hovedsakelig for at brukeren kan ha hendene fri til enhver tid. Det er også mulig å videosamtale med flere parter, som gjør at ulike instanser kan kommunisere sammen samtidig».

Programvaren kan fjernadministreres og er plattformuavhengig, noe som vil si at løsningen kan brukes på alt av nettbrett og smarttelefonen, avhengig av hva brukeren selv mener er best. 

I mars skulle Klara igjen på kontroll hos kirurgisk poliklinikk på Gjøvik. Hun fikk som vanlig besøk av sykepleier Hilde Holm Pedersen fra hjemmetjenesten, men denne gangen var også en lege og flere sykepleiere fra kirurgisk poliklinikk med i sekken. Ved hjelp av hodekameraet kunne personalet ved sykehuset gjennomføre konsultasjonen hjemme hos henne i trygge omgivelser, samtidig som sykepleier Hilde fra kommunen fikk innspill på hvordan leggsåret best burde behandles videre.

Vi er nå i oppstartsfasen med å teste teknologien ute i tjenestene. Vi har flere hypoteser rundt hvilke fordeler bruken av digital samhandling ved hjelp av videokommunikasjon kan ha. Som å redusere poliklinisk ventetid, øke antall polikliniske konsultasjonen, redusere antallet pasienttransporter, samt øke sårkompetansen i kommunene. Med andre ord mer kostnadseffektive helsetjenester til det bedre for både pasient og tjenestene, uten at det går på bekostning av kvaliteten, forteller Marit Dammen. Dette er kommunen enig i. Vi ser fordeler ved at brukeren kan spares for reiser til konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Vi ser også at dette er effektiv bruk av sykepleierkompetansen hos oss, og at det kan gi kortere sykdomsforløp. Det blir lavere terskel for samhandling med spesialisthelsetjenesten, brukeren får tjenester levert i eget hjem, vi øker vår digitale kompetanse, samtidig som driftskostnadene er minimale. Nye arbeidsmetoder gir økt motivasjon og arbeidsglede og vi har fra starten opplevd dette som er «vinn-vinn-prosjekt». 

Så langt er de praktiske erfaringene ute i tjenesten positive. Hilde Holm Pedersen, sårsykepleier i hjemmebaserte tjenester i Søndre Land kommune, har gjennomført to videokonsultasjoner hjemme hos Klara sammen med kirurgisk poliklinikk.

Det er kun positive opplevelser knyttet til bruken av denne typen teknologi. Det var lett å jobbe med kameraet på hodet med begge hendene fri til å gjennomføre sårskiftet. Samtidig var både bruker og pårørende meget fornøyde med å slippe å reise til sykehuset. Såret er nå grodd, forteller Hilde.

Prosjektet fortsetter ut 2021. Vi gleder oss til å følge med videre!

*Klara er ikke pasientens ekte navn, og er anonymisert av hensyn til personvernet