E-helse 2022 – hvordan beholder vi farten?

Pandemien krevde raske løsninger og nye arbeidsformer. Det ble tatt grep og funnet nye og kreative modeller, men også tilført ekstra midler. Samtidig ble det også gjort en formidabel innsats av mange aktører for å sy sammen og levere nye løsninger på kort tid. Hva ble gjort riktig her og hva kan vi lære av det som fungerte? Går det nå mot lysere tider innen e-helse?

E-helse-konferansen 2022 gikk av stabelen på Vika kino i Oslo, og etter to dager fylt med spennende innlegg var budskapet klart – vi må samhandle.

Espen Nakstad fra Helsedirektoratet åpnet konferansen, og ikke unaturlig ble det reflektert mye over pandemien vi har vært gjennom og hva vi tar med oss videre fra denne. Departementsråd Cathrine Lofthus delte også sine vurderinger av de store linjene sett fra helsemyndighetene sin side, mens ledere fra KS, HSØ, og Legeforeningen belyste hvordan det så ut for de som stod oppe i det selv.

 

Folk + ehelse = Folkehelse : Hvordan utnytte digitalisering til bedre folkehelse?

Helseinn, som en arena for samskaping for bedre folkehelse og bærekraftige helsetjenester, var godt representert på scenen disse dagene. Tor Sætrang, rådgiver i Helseinn, fortalte om hvordan vi kan bruke digitalisering i kampen mot ensomhet og utenforskap. Implementering av digitale verktøy i helse- og omsorgstjenesten gir oss et vell av nye muligheter, men har også mange implikasjoner. Økt ensomhet og opplevelse av utenforskap kan være konsekvensen om vi tar i bruk teknologi på en uforstandig måte, og denne problemstillingen skapte bevissthet rundt brukervennlige løsninger og hvilken rolle eksempelvis en kommune skal ta i slike faser. Sætrang fikk også løftet frem prosjektet «Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre», som har mottatt støtte fra blant annet Helsedirektoratet.

Tor Sætrang, rådgiver digital transformasjon Helseinn (foto: Helseinn)

En klar bestilling til teknologi

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i hele eller deler av en befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel og krever tverrsektorielle og systematiske og strukturelle tiltak.

Josefine Vacker, assisterende daglig leder Helseinn, ledet en paneldiskusjon bestående av Cecilie Campbell (leder ALV Møre og Romsdal), Ivar Halvorsen (overlege Stavanger kommune) og Roger Schäffer (fagdirektør digitalisering FHI) hvor det ble utforsket muligheter der teknologien kan bidra til å styrke folkehelsen. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid må få en tydeligere plass i fremtiden, og for å få dette til er vi nødt til å samarbeide både på tvers av sektor og fag.

F.v.: Josefine Vacker, Cecilie Campbell, Ivar Halvorsen, Roger Schäffer (foto: Helseinn)

Gullgruva på Tynset

På Tynset finner du Norsk Helsearkiv, en spennende partner i Helseinn-nettverket. Norsk helsearkiv åpnet på Tynset i 2019 – et sentralt helseregister og er det første av sitt slag i verden. Registeret består av avdøde pasienters journaler fra spesialisthelsetjenesten, og vil etter hvert inneholde millioner av pasientjournaler. Det store antallet pasientjournaler strekker seg over 100 år tilbake i tid og utgjør et stort potensial for forskning innen ulike felt. Kari Nytrøen, fagdirektør for senteret, fortalte om mulighetene som ligger foran oss, men også utfordringen med digitaliseringen av nettopp disse journalene med tanke på volumet av fysiske journaler. En av måtene de har løst dette på er AI. Alt som skannes inn blir lagt inn slik at man enkelt kan søke opp og lete etter fellestrekk. Du kan lese mer om Norsk Helsearkiv i denne nypubliserte NRK-saken her. 

Kari Nytrøen, fagdirektør Norsk Helsearkiv (foto: Helseinn)

Digital samhandling ved hjelp av videokommunikasjon i helsevesenet

På scenen sto også Mari Kristine Knudsen, koordinator verksted for integrerte helsetjenester i Helseinn, Ida Granum og Marianne Egelund, Søndre Land kommune.

Samhandlingsreformen la føringer om at flere oppgaver skulle flyttes ut av sykehusene, og over til kommunehelsetjenesten. Med etableringen av Helsefellesskap gjør dette seg stadig like aktuelt. For å møte morgendagens behov er både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten avhengig av å finne nye, mer effektive måter å jobbe på sammen. Til det beste for både pasienter og ansatte.

Digital samhandling ved hjelp av videokommunikasjon er en ny måte å jobbe på. I et pågående prosjekt i samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Søndre Land kommune, Nordre Land kommune og Gran kommune tester vi nå hvordan videokommunikasjon kan benyttes i forbindelse med sårbehandling.

Prosjektet har pågått gjennom 2021, og har gitt gode resultater. I innlegget delte de erfaringer fra prosjektet, og hvordan vi nå skal jobbe videre med å bredde løsningen og lage en felles modell på tvers av Helseforetak og kommuner.

F.v.: Mari Kristine Knudsen, Helseinn, Ida Granum, Marianne Ege Lundberg, Søndre Land Kommune

Her kan du lese mer om prosjektet. 

Samhandling for å nå felles mål

Konferansen ble avsluttet med innlegg fra blant annet Camilla Stoltenberg som snakket om muligheter for bruk av helsedata og produksjon av helseteknologi som kan styrke Norges tradisjoner til fangst og foredling av helsedata til å skape et kunnskapsbasert helsesystem. I tillegg delte Stoltenberg refleksjoner om muligheter og betenkeligheter rundt digitalisering av helsesystemet – spesielt med tanke på helse i hele samfunnet.