Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre

Teknologi og digitalisering gir oss enorme muligheter, men samtidig vet vi at feil bruk av teknologi kan føre til økt opplevelse av ensomhet og utenforskap. For å imøtekomme det økende behovet for omsorgstjenester, er vi avhengig av at alle tilgjengelige ressurser samarbeider om oppgavene. Vi er stolte over å stå i bresjen for et slikt prosjekt sammen med en rekke andre kommuner og private aktører i Innlandet!

Sammen med et partnerskap bestående av fjorten kommuner i Innlandet, bedrifter og Pensjonistforbundet, har vi i Helseinn fått innvilget prosjektstøtte fra Helsedirektoratet for å kartlegge behov og skape gode løsninger for de eldre. Vi gleder oss til å ta fatt på dette prosjektet som virkelig setter sammen gode krefter på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor! 

For å imøtekomme det økende behovet for omsorgstjenester, er vi avhengig av at alle tilgjengelige ressurser samarbeider om oppgavene. Oppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse kan ivaretas av andre enn kommunens egne ansatte, og innføring av teknologi og digitale verktøy i den offentlige helsetjenesten åpner opp for mange muligheter for samarbeid og samhandling. Med disse mulighetene kommer også implikasjonene. Nye gråsoner og utfordringer avdekkes, og det må rettes fokus mot kommunens og felleskapets rolle. Derfor tok Helseinn initiativ til å rigge et nytenkende samarbeidsprosjekt som skal bygge videre på de erfaringene som er gjort innen velferdsteknologi og tjenesteutvikling de siste årene. 

Tor Sætrang, som har ledet det interkommunale prosjektet «Velferdsteknologi i Sør-Østerdalen», skal lede det nye samarbeidsprosjektet i regi av Helseinn.

– Vi vet at ensomhet representerer en av vår tids største folkehelseutfordringer. Teknologi og digitalisering og gir oss enorme muligheter, men samtidig vet vi at feil bruk av teknologi kan føre til økt opplevelse av ensomhet og utenforskap. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å skape bevissthet omkring disse problemstillingene, og avklare hvilken rolle og ansvar fellesskapet skal ha i forhold til dette. Gjennom prosjektet vil vi ta i bruk verktøy for å motvirke ensomhet, samt etablere systematikk og rutiner for at kommunen aktivt skal kunne jobbe med digitalisering på en forsvarlig måte, sier Sætrang.

Prosjektlederen forteller videre at de gjennom prosjektet ønsker å identifisere og dokumentere opplevd grad av ensomhet og isolasjon blant kommunens tjenestemottakere. – Samtidig vil jobbe for at eldre blir i stand til å opprettholde og delta i sosiale nettverk med hjelp av digitale verktøy, for å unngå det vi identifiserer som et digitalt utenforskap. Vi ønsker å mobilisere og koble sammen frivillige og nærstående med ulike behov. Vi er derfor så glade for å ha med spennende bedrifter som VilMer, No Isolation og Dugnad.ai, som alle er opptatt av å finne gode løsninger i samarbeid med både kommunene og innbyggerne/tjenestemottagerne.   

Prosjektet består av deltakere fra:

Elverum kommune, Regionrådet for Sør-Østerdal, Helseinn, Åmot kommune, Stor-Elvdal kommune, Engerdal kommune, Gjøvik kommune, Lillehammer kommune, Trysil kommune, Våler kommune, Hamar kommune, Kongsvinger kommune, Løten kommune, Stange kommune, Ringsaker kommune, Sør-Odal kommune, Dugnad.ai, No Isolation, VilMer og Pensjonistforbundet.