Helhetlige helsetjenester til lungepasienter i Innlandet

Pasienter med kroniske lungelidelser er en stor og ressurskrevende pasientgruppe som mottar tjenester på tvers av omsorgsnivåene. Sykehuset Innlandet (SI) har nå fått innvilget 380 timer i prosessveiledning fra InnoMed for å utvikle helhetlige helsetjenester til lungepasienter i Innlandet sammen med kommunene i helseregion Sør-Gudbrandsdal.

Pasienter med kroniske lungelidelser er en stor og ressurskrevende pasientgruppe som mottar tjenester på tvers av omsorgsnivåene. Vi har stor tro på at kvaliteten på tilbudet til lungepasienter i Innlandet kan bedres ved at det utvikles mer helhetlige pasientforløp i samarbeid mellom sykehus og kommune. I dette samhandlingsprosjektet skal også InnoMed delta med å kartlegge tilbudet lungesyke pasienter mottar i Innlandet i dag, samt identifisere hvilke utfordringer og muligheter som finnes i samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten for å levere disse tjenestene. Basert på funnene fra kartleggingen skal SI utforske hvordan de kan organisere seg annerledes for å forbedre eksisterende tilbud. Dette innebærer også avdekke på hvilken måte digitale verktøy kan bidra til å gjøre tjenestene både mer integrerte og desentraliserte.

Initiativtaker Sverre Sætre, samhandlingsrådgiver Sykehuset Innlandet, håper at de nå kan utvikle et bedre og mer sømløst tilbud til kronisk lungesyke pasienter i Innlandet på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Vi ønsker å se på hvordan tjenestene leveres i dag, hva som fungerer og ikke, og ut i fra dette designe et helhetlig pasientforløp på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten, med den lungesyke pasienten i fokus.

Vi håper dette vil gi en mer sømløs reise for pasienten gjennom helsevesenet, sier innovasjonsrådgiver i SI Signe Rustøen. Pasientene vil oppleve mer trygghet, forutsigbarhet, kontinuitet og sammenheng i oppfølgingen. Bruk av digitale verktøy vil tilrettelegge for at pasienten kan motta spesialisthelsetjenester nærmere der de bor. Samhandlingsmodellen vi utvikler gjennom prosjektet vil være overførbar både geografisk og på tvers av diagnosegrupper, og vil derfor danne utgangspunkt for det videre arbeidet med helsefellesskap.

Prosjektgruppen med representanter fra Sykehuset Innlandet, KS Innlandet og Helseregionen Sør-Gudbrandsdal er under etablering. Internt i Sykehuset Innlandet er satsningen forankret hos Medisinsk avdeling SI Lillehammer og Divisjon habilitering/rehabilitering. Helseregion Sør-Gudbrandsdal, som består av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer, vil delta som pilotregion.