Friskstiftelsen

Friskstiftelsen er en ideell, livssynsnøytral, privat stiftelse, som utøver sin virksomhet i Helsebygget på Terningen Arena i Elverum. Vi jobber for å fremme helse og livskvalitet gjennom et helhetlig tilbud om spesialisthelsetjeneste for voksne med alvorlig psykisk lidelse. Vi er pr august 2020 26 ansatte med høy helsefaglig kompetanse – både spesialisert og i sin bredde.

Vår virksomhet er primært knyttet til avtaler med Helse Sør-Øst og Helfo/Fritt behandlingsvalg, hvor klinikken har 23 behandlingsplasser innen spesialisthelsetjeneste psykiatri døgn. Målgruppen er pasienter eldre enn 18 år innen diagnosegruppene alvorlig angst, alvorlig depresjon, alvorlig PTSD, og/eller vansker i relasjon til andre. Behandlingsoppholdet kan variere noe i varighet, men hvor majoriteten gjennomfører 12 uker inneliggende i klinikken.

Friskstiftelsen besitter videre en samarbeidsavtale med Høgskolen i Innlandet – fakultet for helse- og sosialvitenskap. Dette knyttet til et gjensidig samarbeid i traumeforskningsgruppen, leveranse av undervisning og til vårt tilbud om løpende utdanningsnære studentpraksisplasser (bachelor og master/videreutdanning). Videre har Friskstiftelsen medvirket til bla utvikling og leveranse av utdanningstilbudet «Helhetlig oppfølging etter kriser og traumer».

Friskstiftelsen har vært partner i HelseINN siden stiftelsen ble etablert i 2015.

Vårt satsningsområde og fokus innen folkehelse og velferdsteknologi:

Vår strategi for de nærmeste 3 årene har som hovedformål at Friskstiftelsen skal;

  • Ivareta sine forpliktelser ift kundeavtaler, pasienter og myndighetskrav på en god måte
  • Bygge omdømme som «en av de fremste» ift å forstå, møte og behandle mennesker med psykisk uhelse – traumepasienter spesielt, herunder medvirke til å bryte ned stigmaet knyttet til det å være «psykisk syk»
  • Posisjonere seg for videre leveranse av spesialisthelsetjenester / behandlingstilbud for voksne med alvorlig psykisk lidelse.

Dette medfører bla at Friskstiftelsen skal videreutvikle kompetanse i bredde og front, videreføre og vurdere nye samarbeidsavtaler med andre aktører/fagmiljøer, synliggjøre seg og bygge et bevisst omdømme.

Motivasjonen for og verdien av et medlemskap i HelseINN er for oss primært knyttet til nettverksbygging & synliggjøring. Dette med hensikt om å bli kjent med, få impulser fra og presentere seg for, også aktører fra andre bransjer enn psykisk helsevern.