NTNU

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et internasjonalt orientert universitet med campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU satser på innovativ utdanning, spesielt økt bruk av studentaktive læringsformer og digitalisering.

En av NTNUs fire tematiske satsningsområder innen forskning er helse, og universitetet er i tillegg vertskap eller partner for 35 større forskningssentra.

NTNU i Gjøvik har tre satsningsområder: informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon samt morgendagens helse- og omsorgstjenester. Tverrfaglighet, digitalisering og simulering er definert som sentralt for å støtte opp om satsningsområdene.

Samfunnet er i stadig utvikling, og de helse- og omsorgsutfordringene vi står overfor i årene framover vil være preget av endring i demografi, sykdomsbilde og organisering av helse- og omsorgstjenesten.

Økende kompleksitet og endringstakt i samfunnet stiller økte krav til nye og tverrfaglige løsninger, og samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser vil utfordres. I tillegg vil den teknologiske utviklingen åpne opp for nye muligheter til behandling, tjenesteyting og brukermedvirkning.

For oss er Helseinn en av flere viktige møteplasser for å utvikle tverrfaglig samarbeid og knytte stadig nye kontakter i Innlandet. Verksted for integrerte helsetjenester anser vi som en viktig arena for nettopp dette, og vi samarbeider godt med Helseinn for å skape aktivitet her.