Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset (RS) er et spesialsykehus for pasienter med revmatisk sykdom. Sykehuset er eid av Lillehammer Sanitetsforening og har driftsavtale med Helse Sør-Øst. RS har avtale med Sykehuset Innlandet HF om områdeansvar for revmatologi i Innlandet.

Sykehuset har en poliklinikk med ca 14 000 betalbare konsultasjoner pr. år, og en sengepost for utredning og rehabilitering for de som trenger et mer intensivt tilbud enn det som gis poliklinisk. Vi har tilbud om opplæring og undervisning og arrangerer flere ulike temadager. Sykehuset har mye fagkompetanse og mange motiverte medarbeidere som ønsker å jobbe mer med utvikling og innovasjon.

Vi ønsker å komme inn i et nettverk med ulike aktører for å kunne utvikle oss i samarbeid og samskaping med andre. Vårt mål er å bli mer utadvendte og samhandle mer med eksterne aktører som kanskje også har noe å lære av oss.