Sagatun Brukerstyrt senter

Sagatun Brukerstyrt Senter er et av 6 regionale brukerstyrte senter i Norge. Vi holder til på Hamar og gir tilbud både lokalt og regionalt. Vår målgruppe er mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, men senteret er åpent for alle. Tilbudet er rusfritt. Sagatun gir tilbud om aktivitet, sosial kontakt, arbeidstrening, kurs- og kompetanseheving, selvstyrking med mer, samtidig som det er en møteplass for brukere og fagfolk.

Grunnmuren i Sagatun Brukerstyrt Senter er at alle har viktige ressurser å bidra med og at alle deltar ut fra egne forutsetninger og muligheter. Ingen spør etter diagnose og alle definerer selv om og hvordan tilbudene på huset skal brukes.

Å bidra til egenstyrking (empowerment) og bedringsprosesser (recovery) er senterets hovedide.  Vi tror på kraften som ligger i menneskers egen erfaring og kunnskap om hva som bidrar til bedring av en vanskelig livssituasjon. Gjennom aktivitet, deltakelse, kompetansebygging og handling vil vi bidra til at den enkelte finner sine interesser og ressurser, opplever mening og mestring, får tilbake troen på seg selv og styrker evnen til å mestre eget liv.

Vi tilbyr kurs og kompetansefremmende tiltak innen brukermedvirkning, brukerstyring og brukerstyrking både lokalt og regionalt, ved bruk av «Verktøykassa for brukermedvirkning». Verktøykassa har som mål å styrke brukerne og lære tjenestene god brukermedvirkning i praksis.

Senteret samarbeider med brukerorganisasjonene om å styrke brukere og pårørende og deres innflytelse på tjenester og samfunn.

Visjon:

Drømmenes hus – Vi bygger hverandre i fellesskap.

Verdigrunnlag:

De grunnleggende verdiene for Sagatun er likeverd, åpenhet og medmenneskelighet.

Målsetting:

Formålet med stiftelsen Sagatun Brukerstyrt Senter:

  • Stiftelsens formål er å etablere og drive et senter for mennesker med problemer innen psykisk helse, rus og andre livsutfordringer. Senteret er et regionalt tilbud, men er også åpent for mennesker som kommer utenfra regionen. Senteret skal være en sosial møteplass der folk får muligheter til vekst og utvikling på egne premisser. Senteret skal gi tilbud om ulike aktiviteter og arbeidstrening i tillegg til at det skal være et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning, brukerstyring og organisasjonsarbeid.

Målsetting for senteret:

  • Sagatun skal være en sosial møteplass der det er rom for alle og bruk for alle. Målet er at den enkelte skal finne egne interesser og ressurser, oppleve mestring og livsglede og få troen på egne evner og muligheter.
  • Sagatun skal styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse og rusfeltet, drive informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå, samt spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis. Med dette skal brukere og pårørende settes i stand til å ta en aktiv rolle i eget liv og tjenestene skal utvikles i et bruker- og mestringsperspektiv, der bruker er viktigste aktør.