IKOMM og Eidsiva Bredbånd med i forskningssamarbeid for sømløse og bærekraftige helsetjenester

IKOMM AS og Eidsiva Bredbånd går nå inn i et forskningssamarbeid med NTNU, HINN, og Helseinn for å undersøke mulighetene for en bærekraftig teknologisk løsning til kommunens innbyggere.

Innbyggere er nå godt vant med teknologiske løsninger i sin hverdag. Det blir stadig vanligere med smarthus, alarmtjenester og tekniske hjelpemidler som er koblet opp via internett. Samtidig øker trykket på kommunene for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger hos sine tjenestemottakere, og det ligger en betydelig forventning om besparelse i tid og ressurser. IKOMM AS og Eidsiva Bredbånd går nå inn i et forskningssamarbeid med NTNU, HINN, Lillehammer Kommune og Helseinn for å undersøke mulighetene for en bærekraftig teknologisk løsning til kommunens innbyggere.

Utfordringen med teknologiske løsninger som dette er at det fort vokser frem to parallelle løsninger i det samme hjemmet, sier Stian Undbekken fra IKOMM. På sikt vil dette være både kostbart og lite bærekraftig i en miljøsammenheng. Vi vet at teknologi kan bedre både livskvalitet og mestring, og vi håper at samarbeidet med Eidsiva Bredbånd, NTNU, HINN og Helseinn vil møte dagens behov.

Stian Undbekken, IKOMM AS

Via prosjektet Internet of my Things (IOMT), skal det nå avklares om det er mulig å samkjøre bruk av eksisterende teknologi hos tjenestemottakere som har offentlige tjenester. Juridiske, tillitsmessige og tekniske barrierer skal identifiseres, og løsninger skal foreslås og prøves ut. Kort fortalt ønsker vi å kartlegge mulighetene for at hjemmetjenesten kan benytte seg av tjenestemottakerens privateide elektroniske dørlås, og hva som skal til for at respektiv mottaker har tillit til at dørkoden blir behandlet konfidensielt av involverte parter, forteller Undbekken. Samtidig må vi finne et svar på hvordan tjenestemottakeren skal kunne gi, og trekke tilbake, sitt samtykke i data som deles mellom partene.

Løsningene på barrierene må være sikker og trygg slik at innbyggeren faktisk kommer til å velge å samtykke til å ta de i bruk.

Et annet spennende område som vil adresseres i IOMT er deling av data med helsesektorens fagsystem. Det blir stadig større krav om deling av data på tvers av fagsystemer for å understøtte gode og automatiserte arbeidsprosesser.

Skaper nye arbeidsplasser

Prosjektet vil på sikt også bidra til flere arbeidsplasser i regionen. IKOMM og Eidsiva Bredbånd jobber stadig for å ligge langt fremme i etableringen av nye tjenester som  understøtter digitaliseringsprosessen i Norge. Da kreves det god kompetanse, og vår region vil utmerke seg som et attraktivt sted å jobbe, sier Undbekken.

Tverrsektoriell samhandling

Prosjektet har mottatt støtte fra Regionale forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet) og har et budsjett på 6 millioner kroner. Utvikling av søknaden har foregått innen rammen av Helseinns FoUI-akselerator, et program for rådgivning og prosess-støtte som tilbys til Helseinns medlemmer .Tverrsektoriell samhandling er ofte en viktig nøkkel for å lykkes med denne type søknader og Helseinn som klynge med virksomheter fra både privat, offentlig og frivillig sektor, samt akademia er en god arena for å få frem gode prosjektsøknader sier Rannveig Finsveen, FoUI-rådgiver ved Helseinn og ansvarlig for akseleratorprogrammet.

Vi er veldig stolte av dette signalprosjektet, som virkelig viser hvordan bedriftene kan være med å drive frem innovasjon og nye løsninger i samarbeid med forskningsmiljøene. Ekstra stas er det også at dette er et skikkelig Innlandsprosjekt, med dyktige kompetansemiljøer fra både NTNU og Høgskolen i Innlandet representert. Vi gleder oss virkelig til å følge med videre