Integrert akuttmedisinsk kjede

En modell for integrerte prehospitale tjenester vil tilføre stor verdi til desentraliserte strøk i både Innlandet og Norge. Sykehuset Innlandet er nå i gang med et spennende prosjekt, sammen med Engerdal og Trysil, for å utforme en Innlandsmodell for å sikre kompetanse og likeverdige tjenester også til de som bor i grisgrendte strøk.

Innlandet kjennetegnes av store geografiske avstander og grisgrendte strøk. Med stor variasjon i avstanden mellom pasienter og helseforetak, er det vanskelig å levere likeverdige helsetjenester til befolkningen. I grisgrendte områder erfarer også ambulansetjenesten en økende grad av lavere aktivitet. Eksempelvis har ambulansestasjonen på Drevsjø i Engerdal kommune hatt et aktivitetsnivå på kun 8-12% de senere årene. Dette vil si at ambulansepersonell i løpet av et døgn har vært ute på oppdrag og i kontakt med pasienter i gjennomsnitt to-tre timer.

Så lave aktivitetsnivå fører til store utfordringer med å opprettholde kompetansen blant ambulansemedarbeiderne, som videre gjør det utfordrende å rekruttere og beholde personell over tid. Dersom kvaliteten skal bevares i prehospitale tjenester, er det nødvendig å tenke nytt rundt organiseringen av ambulansetjenestene i grisgrendte strøk.

Erfaringsmessig sliter kommunehelsetjenesten med lignende utfordringer som de prehospitale når det gjelder kompetansesikring og rekruttering. Spesielt blant legevakter, fastleger, og pleie- og omsorgspersonell i tilsvarende områder. Sykehuset Innlandet har derfor tatt initiativ til et samhandlingsprosjekt med Engerdal og Trysil kommune for å utvikle en «Innlandsmodell for integrert akuttmedisinsk kjede». Modellen skal sikre at vi i framtida bistår hverandre tettere slik at vi kan dra nytte av hverandres kritiske kompetanse på en bedre måte, og følgelig levere bedre helsetjenester til det beste for befolkningen ute i distriktene.

Flere helseforetak og regioner har gjennomført lignende prosjekter som det vi ønsker å gjøre på Innlandet, sier innovasjonsrådgiver i SI Elise Kolås. Hun trekker frem «Akuttkjeden i Telemark», som har gjennom fokus på pasient, kommunikasjon og samhandling med kommunene utviklet en vellykket modell som også inngår som et eget element i Helsefellesskap-organiseringen i Telemark. Også St.Olavs Hospital og Røros kommune innført en enmannsbetjent akuttbil, bemannet med velkvalifiserte paramedisinere fra ambulansetjenesten. Denne har styrket det lokale helsetilbudet betraktelig gjennom sitt tilbud om akuttmedisinsk behandling og medisinsk overvåkning, noe legevakta tidligere ikke hadde mulighet til å tilby.

Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør prehospitale tjenester (foto: Sykehuset Innlandet)

I tillegg har vi i Sykehuset Innlandet tidligere testet ut «Mobilt prehospitalt team» i samarbeid med legevakt i Nord-Gudbrandsdalen i 2019, sier divisjonsdirektør for prehospitale tjenester Geir Kristoffersen. Vi fokuserte på bedre samhandling og ressursutnyttelse av ambulansetjenesten, og de erfarte en aktivitets-fordeling hvor to tredjedeler av aktiviteten ble initiert fra legevakt og kommunehelsetjenesten, og resterende fra AMK Innlandet. Samtlige prosjekter har elementer og idéer som vil tilføre verdi til en «Innlandsmodell for integrert akuttmedisinsk kjede» der også den kommunale hjemmesykepleietjenesten inkluderes.

En modell for integrerte prehospitale tjenester, som er overførbar til andre distrikt og helseforetak, vil tilføre stor verdi til andre desentraliserte strøk i både Innlandet og Norge som besitter samme utfordringsbilde som Engerdal. Ved å øke både bredde og hyppighet i aktiviteten hos både primær- og spesialisthelsetjenesten i den akuttmedisinske kjeden vil man bidra til økt kompetanse og variasjon i arbeidsoppgaver. Dette øker attraktiviteten på arbeidsplassene som igjen gjør det enklere å rekruttere ny kompetanse og ressurser til helsesektoren ute i distriktene.

Samtidig sikrer det også pasientsikkerheten og levering av likeverdige tjenester til pasienter i grisgrendte strøk. En modell som kombinerer elementer fra de respektive kopi-prosjektene vil også tilføre stor verdi til områder hvor legevaktene sentraliseres, – en trend som har vært økende de siste årene og som forventes å bli mer aktuell framover også.

Hovedmålet med prosjekter er å overføre idéer fra samtlige av disse initiativene inn i ett eget prosjekt, og slik utforme en «Innlandsmodell for integrert akuttmedisinsk kjede» som kan breddes i Innlandet, gjennom bedre samhandling mellom ambulansepersonell i spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i primærhelsetjenesten. Prosjektet omhandler primært Engerdal kommune, men Trysil kommune er også koblet på som en sentral samarbeidspartner.