Sikre og smarte sykehus

Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte. Tirsdag 31. januar samlet vi over 150 deltakere, både digitalt og fysisk i Health2B i Forskningsparken, for et intensivt og spennende seminar med tema smarte og sikre sykehus.

Sikker digital transformasjon i helse er et stort og viktig tema som Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn samarbeider for å løfte i klynge-til-klynge samarbeidet NH2-helse. Dette var det første av tre arrangementer vi planlegger i år om temaet.

Temaet sikre og smarte sykehus ble belyst fra mange ulike perspektiver, og vi fikk virkelig sett verdien i å samles og dele av hverandres kunnskap og erfaringer. Vi fikk blant annet høre fra DNV med deres perspektiv på økt digitalisering og hvordan vi bør jobbe for en «beste praksis» for sykehusbygg. 

Seminaret hadde også foredrag fra Ottar Henriksen fra NTNU-senteret NORCICS (Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors) hvis formål er å bidra til at Norge blir verdensledende på digital sikkerhet. Peggy Lill Sandbekken fra Norwegian Cyber Range snakket om deres arena for testing, trening og øving innen cybersikkerhet.

Torkel Thune presenterte sikkerhets- og sårbarhetsvurderingene på OUS og sa at IT ikke er øverst på listen over de mest kritiske basistjenestene på et sykehus, men at det over tid likevel er en kritisk komponent i å skape trygge sykehus og pasientforløp.

– Vi har en tendens til å overvurdere viktigheten av det digitale på kort sikt, men grovt undervurdere hvor avhengig vi er av det på lang sikt, sa Thune, som er leder for teknologi, arkitektur, drift og beredskap i Oslo Universitetssykehus.

Smarte, sikre pasientløsninger

At smarte løsninger fordrer høy pasientsikkerhet, er prosjektet “Stay Safe” et godt eksempel på. I tråd med regjeringens handlingsplan mot selvmord har Sørlandets sykehus en nullvisjon for selvmord for inneliggende pasienter i psykisk helsevern. I et samarbeid med Universitetet i Agder og Egde Consulting har sykehuset gjennomført prosjektet “Stay Safe”, som bruker sensorteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring for å forutsi risiko for selvskading og selvmordsforsøk.

I Health2B fortalte foredragsholderne Ann-Elisabeth Ludvigsen fra Egde og Sondre Tharaldsen fra Sørlandets sykehus om prosjektet, som har hatt mål om økt pasientsikkerhet, redusert bruk av tvang og økt søvnkvalitet. “Stay Safe” er finansiert av Forskningsrådet og går ut 2024.

Pasientene er positive til digital behandling og oppfølging

Advokat Christine Schjerven i Kreftforeningen løftet i sitt innlegg frem sikkerhet og personvern fra pasientperspektivet. Hun minnet tilhørerne på at Norsk pasientskadeerstatning utbetalte 1 milliard kroner i fjor.  23 prosent av summen kunne knyttes til feilbehandling av svulster og kreft. Hun viste til en undersøkelse der hele 55 prosent av pasientene har opplevd feil, komplikasjoner eller skader i forbindelse med kreftbehandling.

– Hele 28 prosent har opplevd feil eller svikt i forbindelse med utredning og diagnostisering av kreftsykdom, sa Schjerven, som til tross for dette kunne vise til tall som viser at pasientene i liten grad ser digitalisering av behandling som en risiko.

7 av 10 kreftpasienter ønsker seg digital hjemmeoppfølging og 91 prosent opplever det som trygt å registrere helseopplysninger som medisiner, legebesøk på mobil og PC.

Mangel på kunnskap kan føre til feil vekting av hensyn

– Befolkningen skal kunne forvente forsvarlig helsehjelp til forsvarlig tid – basert på ny medisinsk kunnskap og data. Mangel på kunnskap blant de som tar beslutninger kan føre til at GDPR og personvern vektes høyere enn forsvarlighet. Vi trenger godt lovarbeid og en felles nasjonal tolkningspraksis, sa Schjerven ved Kreftforeningen.

Aleksander Hausmann i Diffia avsluttet seminaret og presenterte de milepælene som selskapet hadde nådd gjennom å implementere Nimble , som er et digitalt system som forenkler og forbedrer hverdagen  for herlsepesonell og pasienter, i norske sykehus. Hausmann minnet forsamlingen på at en underkommunisert grunn til å digitalisere, nemlig status quo.

– Risikovurdering har to sider. Èn måte å se det på, er å vurdere risikoen for å innføre ny teknologi, mens en annen vurdering som er minst like viktig, er å se på risikoen ved å la ting være som de er i dag. Det er ikke sikkert det er så trygt, sa Hausmann.