Spaden i jorda for aktiv pasienttenking

Sammen med NTNU, Sykehuset Innlandet og Gjøvikregionen Utvikling åpnet Helseinn et nytt verksted for integrerte helsetjenester. Med dette verkstedet går Innlandet foran og viser vei for hvordan vi kan jobbe sammen på tvers av sektorer, fag og miljøer for å utvikle mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

F.v. adm. direktør Sykehuset Innlandet Alice B. Andersgaard, daglig leder Helseinn Ingrid O. Busterud, Professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Tom Johnstad, Statssekretær Helse- og omsorgsdep. Anne G. Erlandsen

Helseinn verksted for integrerte helsetjenester fikk en kick-start i åpningen med workshop for 30 utvalgte representanter fra helsesektoren, etterfulgt av offisiell åpning med Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, fredag 21. august. Verkstedet i Bright House på Gjøvik er et rom for tverrsektoriell samskaping, samhandling og idéutveksling. 

Sammen med NTNU, Sykehuset Innlandet og Gjøvikregionen Utvikling åpnet Helseinn et nytt verksted for integrerte helsetjenester. I verkstedet jobbes det spesifikt med å utvikle morgendagens effektive og integrerte helsesystem i samarbeid med helse- og omsorgstjenestene i Gjøvikregionen og Sykehuset Innlandet, men rommet kan også benyttes som et sted for å drive kreative prosesser. I verktsedet tilbyr Helseinn, sammen med Gjøvikregionen Utvikling, NTNU på Gjøvik og Sykehuset Innlandet kompetanse og verktøy innen innovasjonsmetodikk. Rommet er tilrettelagt for kreativ problemløsning i samarbeid med andre.

Et fragmentert økosystem

Lokalet på 140 kvm er oppdelt i soner som tilrettelegger for kreativt samspill på tvers av sektorer, sentralt beliggende på Bright House i Gjøvik. Prosjektleder Tom Johnstad, ved NTNU, beskriver verkstedet som et rom med kollektiv endringskraft for nye løsninger. Det var naturlig med et så ambisiøst fokus, fortsetter han. Vi forholder oss til et fragmentert økosystem, som i tillegg er svært komplekst. Viktigheten av å skape et samarbeid er enorm, og vi må stille som likeverdige partnere for å kunne bringe gode krefter sammen slik at vi kan utvikle gode og integrerte løsninger. Vi håper selvsagt at det som skjer her på Gjøvik skal gagne hele Norge.

Tom Johnstad, prosjektleder NTNU

Vi som sykehus må akseptere at vi også behøver hjelp
Tilstede var også Alice Beate Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Også hun uttrykte ønske om at Innlandet nå skulle bli et sted man så til for løsninger. Andersgaard er glad for at NTNU, næringsliv, akademia og Helseinn kan samarbeide om innovasjon i Innlandet, og sier at verkstedet er en viktig arena for å etablere sømløse tjenester og bærekraft i helsesektoren. Særlig pekte hun på verdien av tidligere samarbeid med Helseinn, og viste til et stort innovasjonsprosjekt som startet som en workshop i regi av klyngen. Gjennom prosjektet «Digital samhandling i pasientforløp» testes det nå ut ulike måter å kommunisere på, blant annet via et kamera festet til ambulansearbeiderens hode.

Vi som sykehus må akseptere at vi også behøver hjelp, særlig når det er så mange som kan bidra. Dette rommet er en viktig arena, for utviklingsfasen er utfordrende. Verkstedet er rigget for å hjelpe, men det forutsetter at det tas i bruk, sier Andersgaard.

Alice B. Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet

«Etableringen er et nytt steg mot fremtidens helsetjenester»

Alle kan si at vi behøver kvalitet og effektivitet, men den viktigste ressursen er husholderne av kompetansen
Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, var veldig stolt av å få åpne Helseinn Verksted for integrerte helsetjenester. Hun løftet frem viktigheten av å ta med pasientenes stemme i utviklingen av fremtidens helsetjenester, slik som beskrevet i Nasjonal sykehusplan. Hun understreket også viktigheten av tettere samarbeid med helsenæringen, og at det her er et stort potensiale i miljøet rundt Gjøvik og Raufoss.

Den klyngetenkningen som Helseinn her legger til rette for, vil være nøkkelen i utviklingen av framtidens helsetjenesteutvikling i Norge, sier sier Erlandsen, og sammenligner arbeidet på Gjøvik med det hun har erfart i blant annet Canada. Verkstedet er spaden i jorda for å komme videre med aktiv pasienttenking, virkelig midt i blinken!

Statssekretær Helse- og Omsorgsdepartementet, Anne G. Erlandsen

Samtidig legger hun trykk på at det ikke er nødvendig at alle sammen er en god nummer én. Vi må heller fokusere på det, som kanskje reflekteres i grunnlaget for dette verkstedet, at alle som er en god nummer to kan videreutvikle det som nummer én har gjort. Dette vil være med på å fange helheten i det som skal til, blant annet fokus på brukeren og dens behov. 

«Med dette verkstedet går Innlandet foran og viser vei for hvordan vi kan jobbe sammen på tvers av sektorer, fag og miljøer for å utvikle mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester. I samarbeid med kommuner, sykehus, bedrifter, forskere og studenter gleder vi oss til å ta i bruk verkstedet og sette fart på arbeidet for fremtidens helsetjenester!»