Nytt Recovery-tilbud i Innlandet

I Helseinn-nettverket skjer det nå et spennende samarbeid om utviklingen av et nytt tilbud innen psykisk helse. Sykehuset Innlandet har gått sammen med Elverum kommune for å tilby et kurs basert på Recoveryskole-modellen. Med prosjektmidler fra Helse Sør-Øst tilbys kurset «Fem steg til hverdagsglede» i Helseinns Innoverksted på Terningen Arena. 

 

Recoveryskolemodellen er utviklet i England, og metodikken kan vise til gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. I Innlandet er det fagmiljøene ved Aktivitet og Recovery ved Sykehuset Innlandet og Sagatun Brukerstyrte Senter som har gått sammen om å etablere en Innlandet Recoveryskole, et utviklingsarbeid hvor blant annet nevnte prosjekt inngår.

Gjennom kurset «Fem steg til hverdagsglede» har deltakerne vært gjennom flere konkrete grep for økt livskvalitet. Grepene er aktuelle for alle, uavhengig av alder, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og kultur, og bygger på omfattende forskningslitteratur. 

Fra Sykehuset Innlandet er det Avdeling kompetanse og utdanning ved Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring og Aktivitet og Recovery enhet på Sanderud som koordinerer prosjektet.

Gjennom kurset får deltakerne kunnskap om hvordan de kan nå egne mål om bedring, og de settes i stand til å ta bedre styring over eget liv. Kurset handler om å gi den enkelte økt helsekompetanse og mestring av egen hverdag.

- Line Merete Libak, rådgiver for aktivitet og Recovery i Sykehuset Innlandet

 

Noe av det som er unikt med recoveryskolemodellen er at kursene utvikles, gjennomføres og evalueres gjennom et likeverdig samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse. At kurslederne innehar både fagkompetanse og erfaringskompetanse gjør at disse to perspektivene flettes sammen og understøtter hverandre. 

Denne samskapingen gjør at kursene oppleves som troverdig, betryggende og nyttig for deltakerne. Man er ikke pasient, bruker eller ansatt, men deltager eller student. Alle er kursdeltagere på lik linje, og også kurslederne gjør oppgaver og deler av sin kunnskap og erfaring.

- Line Merete Libak, rådgiver for aktivitet og Recovery i Sykehuset Innlandet

 

Valg av kurslokaler er heller ikke tilfeldig for denne gjengen. Ved å benytte Helseinns Innoverksted, er deltakerne til stede i et aktivt læringsmiljø på Terningen Arena. 

Dette bygger opp under prinsippet om at deltakerne er aktive studenter i en læringssituasjon, og at de deltar på en viktig arena i samfunnet. Rommet er også godt egnet for å holde kurs, jobbe kreativt og i grupper, med tavler, skjerm og tilgjengelig utstyr.

Erfaringene i prosjektet er veldig positive. Gjennom evaluering har flere av deltagerne gitt tilbakemelding om at de har fått mer kunnskap og blitt mer oppmerksomme og bevisste på hva de kan gjøre selv for bedre helse og livskvalitet, samt fått mer håp for framtiden. Flere melder om bedre opplevd livskvalitet og bedre psykisk helse. Vi ønsker å kunne tilby recoveryskolekurs i hele Innlandet. Vi jobber derfor nå sammen med blant annet SIM Innlandet, Elverum kommune og Helseinn for å finne måter vi kan levere kurset på over hele regionen. Målet er at dette kurset kan tilbys til alle Innlandets innbyggere.

- Line Merete Libak, rådgiver for aktivitet og Recovery i Sykehuset Innlandet