Året som har gått med PreViS

Prosjektet Prehospital Video i Samhandling (PreViS2) er snart ferdig med sitt første av tre år. I løpet av året som har gått har blant annet Valdres-kommunene Nord- og Sør-Aurdal koblet seg på, det har vært markedsdialog i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet, det skjer en stadig teknologisk utvikling med blant annet satelittkommunikasjon på plass i test- og utviklingsambulansen, PreViS har deltatt på Ulendt 2024 og ansatt en PhD i tjenestedesign. 

Les mer og se bilder av noe av det som har skjedd på norsk side av prosjektet i år!

Hopp til innhold

Foto:
Ragnhild Nilsen

Hva er PreViS?

PreViS2 (Prehospital video i samhandling 2, heretter kalt PreViS) er et innovasjons- og utviklingsprosjekt som er ledet av Sykehuset Innlandet og PICTA (Prehospital Innovationsarena) i Sverige, sammen med Västra Götalandsregionen og Helseinn. Prosjektet er finansiert av EU-programmet Interreg Sverige-Norge og Innlandet fylkeskommune. Prosjektet varer fra august 2023 – juli 2026.

I PreViS skal vi videreutvikle og implementere video som beslutningsstøtte i prehospitale tjenester, teste ut hvordan innovativ teknologi kan inngå i en helhetlig løsning, samt utvide bruksområdet for video i akuttkjeden til kommunale helsetjenester, andre nødetater og Forsvaret.

Implementering

I år har vi fokusert på å få opp en oversikt over superbrukere, samt samlet innspill fra ambulansetjenesten i Nord-Gudbrandsdalen på hva som fungerer og hva som ikke fungerer med dagens videoløsninger. Basert på disse innspillene jobber vi med å få på plass enklere og mer brukervennlige løsninger som skal være på plass til høsten. 

Vi har også startet en prosess i Valdres; med kommunene Nord- og Sør-Aurdal, Valdres legevakt og ambulansetjenesten, som skal i gang med bruk av video som beslutningsstøtte over sommeren, med støtte fra Helseteknologiordningen. Vi har jobbet med tjenestereise i vår, sammen med en gjeng engasjerte deltakere.

Vi planlegger også oppstart i Lillehammer kommune som en del av prosjektet “Bo trygt hjemme – med integrerte tjenester” i høst, med bruk av video i hjemmetjenesten, trygghetspatrulje og legevaktsbil.  

Nedenfor kan du se oversiktsbilder over hvor PreViS har aktivitet, både i Innlandet og i grenseregionene i Sverige. 

Fra workshop i Valdres mai 2024, hvor deltakerne jobbet med ny tjenestereise med bruk av video som beslutningsstøtte i mellom kommunehelsetjenesten, legevakt og ambulanse.
Fra dialogkonferansen. Fotograf foran: Kjersti Granaasen i LUP.

Markedsdialog med LUP

I april holdt PreViS en dialogkonferanse sammen med LUP – Leverandørutviklingsprogrammet. Med 50 påmeldte fra bedrifter og virksomheter er det stor interesse for PreViS-prosjektet. I samarbeid med markedet vil vi utvikle den beste tekniske løsningen for video som beslutningsstøtte i prehospitale tjenester.

I invitasjonen og under dialogkonferansen har vi grundig beskrevet behovet vårt. De tekniske løsningene med video og nettverksforbindelse må blant annet fungerer i all slags vær og forhold, og vi må kunne samhandle med alle etater. Vi har også sett inn i glasskula. Hva er potensialet for bruk av video som beslutningsstøtte, og for felles situasjonsforståelse i framtiden?

Etter dialogkonferansen har PreViS invitert til 1-til-1 innspillsmøter med alle som ønsker et samarbeid. 

PreViS aktørkart som ble laget til markedsdialogen, etter inspirasjon fra LUP - Leverandørutviklingsprogrammet

Teknologiske framskritt

Mandag 15. april rullet test- og utviklingsambulansen til PreViS og Sykehuset Innlandet ut av garasjen med fastmontert satellittkommunikasjon for kommunikasjon med omverden. Denne løsningen gjør det mulig å sørge for kommunikasjon der det ellers er dårlig eller ingen 4G-eller 5G-dekning i distrikts-Norge og ikke minst som en beredskap når uvær har tatt med seg viktig landbasert infrastruktur som basestasjoner for telefoni eller nødnett.

Dette er en milepæl, men bare første steg i noe enda større. Neste steg er å montere inn en basestasjon for 4G/5G inn i ambulansen. En kombinasjon av satellittkommunikasjon og 4G/5G-basestasjon vil kunne også sørge for kommunikasjonsmuligheter for de andre blålys-enhetene som er tilstede på samme sted, når alt annet ellers ikke fungerer.

Disse løsningene sammen med flere forskjellige videobaserte kommunikasjonsløsninger skal PreViS-prosjektet jobbe videre med å utvikle i de nærmeste 2 årene.

Test- og utviklingsambulansen med satelitt på taket. Foto: Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO)
Fra øvelse på Ulendt 2024. Foto: Peder Stokke
Beredskapskameraet til PreViS i front som leverte oversiktsbilder til storøvelsen. Foto: Nils Gryting

Ulendt – tverrfaglig samling for redningstjenesten

Sammen med flere prosjektdeltakere på svensk side av prosjektet, deltok PreViS på Ulendt 2024, en tverrfaglig samling for frivillig og offentlig redningstjeneste. Ulendt arrangeres hvert andre år i Lom, av Norsk Luftambulanse stiftelsen med flere samarbeidspartnere. 

PreViS var også tilstede på Ulendt sin storøvelse på Leirvassbu Turisthytte i Jotunheimen, lørdag 1. juni.

Sammen med ICE og Cyberforsvaret, samarbeidet vi om å gi aktørene i redningstjenesten 4G og 5G dekning, samt Wi-Fi dekning via Starlink inne i fjellet. Dette er en viktig infrastruktur som er en forutsetning for å kunne benytte de ulike kommunikasjonsverktøyene. I tillegg bidro vi med å levere oversiktsbilder over skadested og samleplass, som ble distribuert som live video og bidro til forenklet kommunikasjon og likere situasjonsforståelse.

I forbindelse med Ulendt fikk også postdoc tilknyttet prosjektet, Kristine Steen-Tvedt ved Universitet i Agder, distribuert en spørreundersøkelse om felels situasjonsforståelse ved bruk av video til deltakerne på storøvelsen. 

PhD i design

PreViS har fått sin egen doktorgradskandidat!
Kari Bjerke Gjærde er ansatt som PhD ved NTNU og Sykehuset Innlandet (fra 1. aug 2024). Hun skal forske på designdrevet utvikling og implementering av prehospital video som beslutningsstøtte. 
Vi har tatt en liten prat med Kari: 

Hvem er du? 
Jeg kommer fra Elnesvågen i Hustadvika, men har bodd i Innlandet og Toten i mange år. Jeg har tre barn, er gift og bor på et småbruk, hvor vi bl.a. har bikuber for honning-produksjon, noen høner, og litt korn.

Hvilken faglig bakgrunn har du? 
Jeg har en master i interaksjonsdesign. I masteroppgaven min undersøkte jeg hvordan implementering av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste kan forbedres. Jeg har jobbet 12 år i akademia, med bl.a. forskningsformidling, kommunikasjon, prosjektledelse, design og tjenestedesign, og i privat sektor som designer og markedskoordinator. 

Hva tenker du om tjenestedesign i PreViS?

Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser. Med samtidig fokus på kompleksitet tilknyttet aktører og teknologi, kan tjenestedesign bidra med en menneskesentrert og helhetlig tilnærming til problemløsningen.
Forskning viser at det er viktig å tilpasse teknologien til brukeren, og ikke at brukeren må tilpasse seg til teknologien. Hvis en bruker må endre praksis i for stor grad, uten at den ser nytteverdien, vil dette kunne hindre implementeringen. I dag kan mye løses teknologisk, men det krever brukerfokus og -involvering for å lykkes med bruken og at det skal oppleves nyttig og samtidig bli nyttiggjort.

Kari Bjerke Gjærde, PhD-kandidat. Foto: privat
Tom følger med på NTNU-studentenes traumesimulering. Foto: Nils Gryting

Studentsamarbeid og masteroppgaver

I januar var PreViS med på traumeuka ved NTNU Gjøvik. Studenter i paramedisin, radiografi og anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie fikk teste ut bruk av hodekamera i traumesimulering på skadested, og video ble strømmet til mottaket og auditoriet. 

Vi har også vært så heldige å ha tre masteroppgaver i år tilknyttet PreViS:
– Line Pålsrud og Silje Røste Pedersen ved NTNU har skrevet om faktorer som påvirker implementering av hodekamera i kommunehelsetjenesten i Vågå og Skjåk.
– 
Sara Rudiløkken ved Høgskolen i Agder har skrevet om utfordringer og muligheter for ambulansepersonell ved bruk av video som beslutningsstøtte mot legevaktslege.
Nils Halvor Gryting ved Universitetet i Stavanger har skrevet om bruk av video som beslutningsstøtte i behandling av barn i ambulansetjenesten. 

Resultatene fra masteroppgavene kan du få med deg på vår halvtidskonferanse!

Hva skjer til høsten?

Til høsten skal vi ha enda sterkere fokus på implementering, og støtte kommunene som er med i prosjektet og ambulansetjenesten i Innlandet, og ikke minst superbrukerne våres. 

Vi skal fortsette utviklingen av den helhetlige løsningen i ambulansen, i samarbeid med leverandører som kan dekke behovet, som en oppfølging av markedsdialogen. 

Vi skal jobbe videre med å belyse utfordringene som ligger i lovverket som hindrer god samhandling, og sammen med Norsk Helsenett skal vi ha et arrangement om dette på Arendalsuka

 

Vi inviterer også inn til en halvtidskonferanse på Lillehammer den 19. november, for samarbeidspartnere og interesserte. Her kan du melde deg på.

Hilsen fra den norske prosjektgruppen, her fra oppstartsamling september 2023. F.v.. Pernille Lund (SI), Tom Bakken (SI), Pål Anders Mæhlum (SI), Peder Stokke (SI), Marie S. Lande (Helseinn), Nils Halvor Gryting (SI), Elise Kolås (SI). Foran: Ragnhild Nilsen (Helseinn).