Video som verktøy for beslutningsstøtte gir mersmak

Sykehuset Innlandet har jobbet systematisk med å utvikle video som verktøy for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester i snart fem år. Satsingen sprang ut fra et arrangement i regi Helseinn i 2018, og har siden utviklet seg fra et enkelt privat-offentlig samarbeid til et omfattende samarbeidskonsortium med flere aktører fra både offentlig og frivillig sektor, næringsliv og akademia – på tvers av landegrenser. 

Hovedmålet med PreViS2 er å utvikle og implementere avansert videoteknikk for beslutningstøtte og etablere et triple-helix miljø som bidrar til langvarig utvikling av en helhetlig prehospital verdikjede. Dette ved å utvikle og implementere video som beslutningsstøtte, koble på innovativ teknologi, utvide bruk til hele akuttkjeden, og etablere langsiktige FoUI-samarbeid. Prosjektet har en varighet på 3 år med planlagt oppstart 1. august 2023.

Videoløsningen prosjektet har kommet lengst med består av et stemmestyrt og hodemontert videokamera, med avanserte funksjoner for toveis-kommunikasjon, som gjør at lege og ambulansepersonell sammen kan danne seg et bilde av situasjonen og tilstanden til pasienten. 

– Erfaringene viser at mer riktig behandling kan iverksettes tidligere i et forløp ved bruk av video da løsningen tilrettelegger for bedre veiledning fra lege til ambulansepersonell. I tillegg kan det være med på å redusere unødvendig pasienttransporter, da beslutninger tilknyttet behandlingssted kan fattes raskere og enkelte utrykninger også kan løses på stedet med bistand fra spesialister via videokommunikasjon. Dette har stor innvirkning på både pasientens opplevelse, helsetjenestens ressursbruk og samfunnets generelle beredskap, sier Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør prehospitale tjenester v/Sykehuset Innlandet (prosjekteier).

 

 

 

Vil du lese mer om PreViS 1.0? Her kan du bli bedre kjent med prosjektet og partnere!

Geir Kristoffersen v/Sykehuset Innlandet (foto: Gran kommune)

– De positive erfaringene gjorde at det første PreViS-prosjektet også vakte interesse hos kommuner og andre hjelpeinstanser. I PreViS2 ser vi frem til å fortsette utviklingen av videoløsningen i samarbeid med både næringsliv og akademia, samt utforske hvordan video som beslutningsstøtte kan tilrettelegge for bedre samhandling i en utvidet akuttkjede –  fra interkommunal samhandling mellom sykehjem og legevakt til samhandling i større hendelser som involverer både frivilligheten og Sivilforsvaret. Vi setter stor pris på at Interreg og Innlandet Fylkeskommune anerkjenner og støtter en videre satsing for å utvikle den prehospital tjenesten for pasientene og innbyggernes beste, sier prosjektleder Nils H. Gryting v/Sykehuset Innlandet

 

I tillegg skal PreViS2 ved Sykehuset Innlandet jobbe videre med å utvikle en fastmontert videoløsning i ambulansen som overfører bilder fra flere vinkler, inkludert vitale data fra medisinsk utstyr. Det er bygd en demoambulanse ut av en gammel modell, men to nye ambulanser bygges nå og skal piloteres fortløpende i prosjektet.

Prosjektleder og paramedic Nils H. Gryting (foto: privat)
Ved hjelp av fastmonterte kameraer i ambulansen kan respektiv lege allerede under transport bistå ambulansepersonell eller sikre seg vitale data før mottak på sykehus.

PreVis  har vært, og fortsetter å være, et innovasjonsdrevet samarbeidsprosjekt mellom Helseinn, Sykehuset Innlandet og den svenske klyngen PICTA.  Prosjektet skal bidra til forskning, teknisk utvikling og innovasjon innen videokommunikasjon som beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester. 

– Projektet ger oss en unik möjlighet att långsiktigt bygga kunskap och vidareutveckla samverkan kring prehospital video, sier overordnet prosjektleder Hanna Maurin Söderholm.

Jag ser fram mot att titta på nya tillämpningsområden där video kan göra nytta, och hur tekniker som video från drönare eller från inringare till larmcentral kan användas för att bidra till en säker och tillgänglig vård och stötta prehospital personal i deras arbete.

Att samarbeta över gränsen gör att vi på ett mycket bättre sätt kan dra nytta av varandras kompetens, nätverk och företagsparter än om vi hade arbetat själva.

Hanna M. Söderhom v/PICTA (foto: Lindholmen Science Park)

På norsk prosjektside har også Forsvaret vist interesse. 

– Det har vært moro å følge med på Sykehuset Innlandet sin utvikling av video som beslutningsstøtte i prehospitale tjenester de siste årene, sier Marius Leiros By, Major/M-6 Stabsoffiser IKT og samband, Forsvarets sanitet.  – Vi i Forsvaret ser veldig frem til å utforske hvordan video kan utnyttes i det sivil-militære samarbeidet.

Prosjekteiere og prosjektledere er Sykehuset Innlandet og PICTA, sammen med hovedpartnere Helseinn og Innovasjonsplattformen VGR. Samarbeidspartnere er Lillehammer og Sel kommune, Forsvaret, NTNU, Røde Kors, Sjukvårdens Larmcentral og Räddningstjänsten. 

Kostnadsrammen i PreViS2 er estimert til omtrentlig 24 millioner norske kroner, hvorav norsk budsjett utgjør ca. 8,7 millioner. Norsk side er innvilget 3.550.000kr fra Interreg Sverige-Norge og 1.500.000kr fra Innlandet Fylkeskommune. For øvrig består budsjettet, omtrent 3.600.000kr, av egeninnsats  fra Sykehuset Innlandet og øvrige prosjektpartnere.

– Helseinn er en stolt prosjektpartner, og det er nettopp slik samhandling som Sykehuset Innlandet illustrerer vi er nødt til å fokusere på for å møte morgendagens behov i helsetjenesten, sier daglig leder i Helseinn Ingrid Olstad Busterud. 

Forsvarets Sanitet fikk prøve hodekameraet i regi av paramedic Tom Bakken (t.v.) og Nils H. Gryting (foto: Helseinn)

– Sykehuset Innlandet har klart å samle både næringsliv, kommuner og akademia opp mot utviklingen av en offentlig helsetjeneste – et tydelig tegn på at hodekameraet treffer et behov med stadig flere bruksområder, avslutter Busterud.