Kreftforeningen

Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. «Et liv uten kreft» er visjonen vi strekker oss mot.

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Vi er en betydelig samfunnsaktør og en stor medlemsorganisasjon på helseområdet med, med 113500 medlemmer, 5 000 frivillige og 182 ansatte. Hovedkontor i Oslo og distriktskontoret for Innlandet ligger i Hamar.

Kreftforeningen mener at alle sektorer i samfunnet (helse, skatt, arbeidsliv, klima, samferdsel, handel m.fl.), må ta et større ansvar for god helse for befolkningen. Vi vil arbeide for at flere sektorer legger til rette for bedre folkehelse og god oppfølging etter sykdom. Kreftforeningen skal bidra med kunnskap og kompetanse til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller.

Vi påvirker for å skape bedre folkehelse og forebygging av kreft, gjennom blant annet ved å jobbe for et tobakksfritt samfunn, strengere regulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn, samt etablere gode solvaner i befolkningen.

Vi jobber også med å øke kunnskapen om miljøfaktorers betydning for kreft, herunder miljøforurensing, stråling, kjemikalier med mer, samt genetikk og persontilpasset kreftforebygging.

I samhandling med andre når vi bredere ut. Medlemskapet i HelseInn gir oss økte muligheter til å nå våre strategiske mål. Gjennom HelseInn får vi dessuten anledning til samarbeide med andre som er ulike oss, noe som er svært verdifullt.

Vi har stor tro på at det i samhandling mellom det offentlige, private næringsliv og frivillig sektor ligger et godt grunnlag for nyskaping for pasientens helsetjeneste.